สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์

ผู้ที่อยู่ในกำหนดเข้ารับการตรวจเลือก ใน เมษายน ๒๕๕๕ คือ

๑. คนอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒. คนอายุ ๒๒ ปี ถึง ๒๙ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง ๒๕๓๓) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกและ/หรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
๓. นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่อยู่ในระหว่างศึกษาจะได้รับการผ่อนผัน

บุคคลดังกล่าวแล้วข้างต้น ต้องไปรับหมายเรียกที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร และไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียก

ให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก ฯ นำใบสำคัญ (แบบ สด.๙), หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕), บัตรประจำตัวประชาชน, ประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานการศึกษา ฯ ไปแสดงด้วย.

สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต, Powered by Joomla!; free resources by SG web hosting